CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web, INTREPID KAYAKS, (d’ara endavant Lloc web) l’ostenta AITOR JURADO SERRABOU, proveïda de NIF 47110720G, i les seves dades de contacte les quals són: Carrer Casa Nadal, s/n – 22584 – Pont de Montanyana – HUESCA.

Aquest document (així com tot altre document que aquí s’esmenti) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc web (https://www.intrepidkayaks.com) i la compra o adquisició de serveis en el mateix (d’ara endavant, Condicions).

A l’efecte d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que INTREPID KAYAKS desenvolupa a través del Lloc web comprèn la venda de productes d’excursionisme i serveis d’activitats esportives.

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o usar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal, incloent, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades de INTREPID KAYAKS.

En utilitzar aquest Lloc web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un servei a través del mateix l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment esmentat, per la qual cosa si no està d’acord amb tot això, no ha d’usar aquest Lloc web.

Així mateix, s’informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o usi el Lloc web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·liciti l’adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitats més amunt o, en el seu cas, utilitzant el formulari de contacte.

2. L’USUARI

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d’usuari (d’ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

L’Usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Fer ús d’aquest Lloc web únicament per a realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria les autoritats pertinents.
 • Facilitar dades de contacte veraços i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal).

L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest Lloc web.

El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. INTREPID KAYAKS no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment.

INTREPID KAYAKS declina tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés, així com tampoc assegura la prestació de serveis fora d’Espanya.

L’Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb INTREPID KAYAKS el contracte de compravenda dels serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en els quals les presents Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc web.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris, tant registrats com no registrats, poden comprar en el Lloc web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició online d’ INTREPID KAYAKS, durant el qual diversos serveis poden ser seleccionats i afegits al carret, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic en:
” REALITZAR COMANDA “.

Així mateix, l’Usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que en cada pas se li sol·licita, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que INTREPID KAYAKS ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, en el seu cas, se l’informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada. En el seu cas, aquestes informacions també podrien posar-se a la disposició de l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc web.

Una vegada el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari consent que el Lloc web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic. I, en el seu cas, a través del seu espai personal de connexió al Lloc web. Així mateix, l’Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a INTREPID KAYAKS utilitzant els espais de contacte del Lloc web o a través de les dades de contacte facilitats més amunt.

L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen al servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, en el seu cas, imatge d’aquest en la seva pàgina del Lloc web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent cada cas: nom, preu, característiques, manera en el qual es duran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Tret que s’indiqui expressament el contrari, INTREPID KAYAKS no és el fabricant dels productes venuts o que poguessin arribar a comercialitzar-se en el Lloc web. Si bé INTREPID KAYAKS realitza grans esforços perquè la informació mostrada en el Lloc web sigui correcta, a vegades l’embalatge i/o els materials i/o els components dels productes poden contenir informació addicional o diferent de la que apareix en el Lloc web. Per això, l’Usuari deu no sols considerar la informació subministrada pel Lloc web, sinó també la informació disponible en l’etiquetatge, els advertiments i/o instruccions que acompanyin al producte.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades en el Lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de INTREPID KAYAKS amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això siguin aplicable, i particularment atesa la LOPDGDD i als drets que assisteixen als Usuaris conforme a la política de privacitat d’aquest Lloc web (Avís Legal).

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebuts per INTREPID KAYAKS a través del Lloc web estan subjectes al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d’aquestes Condicions) afecti a la prestació dels serveis. Les activitats ofertes estan subjectes a les condicions del medi en què es desenvolupen i de les persones que hi participen, per la qual cosa poden patir canvis totals o parcials abans o fins i tot durant l’activitat (meteorològiques, climatològiques, hidrològiques adverses, problemes físics dels participants, etc.). En cas d’anul·lació per part d’INTREPID KAYAKS, el client tindrà dret a l’ajornament, a la substitució per una altra activitat de la seva conformitat o a la devolució de l’import abonat. En cas que el client per voluntat pròpia, per no tenir prou forma física, per no estar en les condicions òptimes per al desenvolupament de l’activitat no pugui realitzar l’activitat programada, no es retornaran, en cap cas els diners corresponents a aquesta activitat .

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits en el Lloc web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, tret que per exigència legal, especialment quant a l’IVA, s’assenyali i apliqui qüestió diferent.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit/dèbit / Bizum i transferència bancària.

 • Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora d’aquestes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, INTREPID KAYAKS no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’usuari.
 • En l’opció de pagament per BIZUM se sol·licitarà a l’usuari el seu número de telèfon per a realitzar el pagament i aquest ho haurà d’autoritzar prèviament en l’aplicació de l’entitat bancària vinculada al dispositiu.
 • En el pagament mitjançant transferència bancària, l’Usuari ha d’assegurar-se que introdueix correctament l’import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En cas d’error, INTREPID KAYAKS no podrà validar la comanda, que serà anul·lat

En tot cas, en fer clic en “REALITZAR COMANDA” l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu o que, en el seu cas, és el legítim posseïdor de la targeta regalo o de la targeta abono.

Els preus dels serveis són per persona i inclouen els directes oferts per INTREPID KAYAKS amb IVA inclòs i pel grup mínim indicat. La contractació dels serveis externs (allotjament, transport, …) serà a càrrec del client.

Al preu està inclòs el material necessari, tant individual com col·lectiu. A cada fitxa tècnica s’especifica l’equipament necessari per a cada activitat i programa. La pèrdua o el trencament del material, per mal ús del contractant, comporta l’abonament del 50% del valor que té de nova adquisició.

Per confirmar una reserva, el client haurà d’abonar almenys el 20% de l’import total mitjançant qualsevol mètode dels esmentats anteriorment. En programes o activitats que per les seves característiques es trobi la necessitat de modificar aquests percentatges, es farà constar a la reserva respectiva. La quantitat restant s’abonarà a la base itinerant d’INTREPID KAYAKS abans del començament de l’activitat. En algunes de les nostres activitats, no caldrà fer paga i senyal.

6. EXECUCIÓ DEL SERVEI I INFORMACIÓ GENERAL

 • En cas de no complir l’usuari amb els horaris de les activitats, INTREPID KAYAKS no garanteix el funcionament normal de les activitats contractades, fins i tot es reserva el dret de cancel·lar-les.
 • El client té l’obligació d’informar sobre possibles estats de gestació, si requereix medicació específica, paraplegies, malalties cardiovasculars o presenta algun risc de salut que pugui afectar el desenvolupament normal del programa, així com si ha estat intervingut quirúrgicament durant el darrer any, abans de contractar qualsevol activitat.
 • L’usuari es compromet a no estar sota els efectes de l’alcohol, les drogues i/o estupefaents, així com qualsevol altra medicació que pugui incidir en la seva capacitat de reacció.
 • Per participar a les activitats aquàtiques és imprescindible saber nedar.
 • A la fitxa tècnica de cada activitat s’especifiquen les condicions i edats mínimes necessàries per participar-hi. Els menors d’edat han de tenir autorització o estar acompanyats per una persona responsable. En tot cas, i especialment per a les activitats de nivell avançat, INTREPID KAYAKS podrà optar per fer una prova prèvia i es reserva el dret d’admissió.
 • És obligatori emplenar i signar la fitxa de clients abans de la realització de la/les activitat/s. En el cas de menors d’edat que no tinguin DNI, hi figurarà la localitat on habiten amb els seus pares o representants legals o el seu DNI.
 • El compromís d’INTREPID KAYAKS comença amb l’activitat contractada, per la qual cosa és responsabilitat del client transportar-se fins a les instal·lacions o fins al lloc d’inici de l’activitat, si escau. El contracte i la responsabilitat d’INTREPID KAYAKS afecten exclusivament el treball directe dels seus tècnics i l’organització de l’activitat.
 • A les diferents activitats que organitzi INTREPID KAYAKS es podran realitzar fotografies i vídeos amb fins promocionals i per a la seva publicació se sol·licitarà el consentiment de l’usuari juntament amb el contracte de servei, el qual podrà ser revocat.
 • Si teniu algun dels símptomes de la COVID-19, si esteu o heu estat en contacte en els darrers 14 dies amb alguna persona amb COVID-19, si us plau, està terminantment prohibit realitzar l’activitat, abstingueu-vos de participar en l’activitat. Sigueu responsables. El client haurà de portar el propi material sanitari, en cas de no poder per qualsevol motiu, haurà d’avisar dies abans del dia de l’activitat. No portar el material sanitari pot comportar la cancel·lació de l’activitat, sense perjudicis per a lempresa.

De conformitat amb el que es disposa en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s’entendran localitzats en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

7. ASSEGURANCES

En el preu dels programes i activitats s’inclou l’assegurança d’assistència amb cobertures en casos d’accidents. Els serveis de lloguer de material i equipament (sense guia) no compten amb la cobertura de l’assegurança d’assistència.
Assegurança d’Accidents: Pòlissa N 1300001116, contractada amb Entitat WR Berkley
Així mateix INTREPID KAYAKS compta amb la corresponent Pòlissa de Responsabilitat Civil davant de tercers dotada de les cobertures i quantitats exigides pels decrets reguladors del sector.
Assegurança de Responsabilitat Civil: Pòlissa Nº 1200050524 contractada amb la Companyia Asseguradora WR Berkley. La informació completa sobre les condicions i cobertures de les assegurances està a disposició dels clients al Centre d’activitats i s’enviarà a qui la sol·liciti.

8. MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error en introduir dades necessàries per a processar la seva sol·licitud de compra al Lloc web, podrà modificar els mateixos posant-se en contacte amb INTREPID KAYAKS a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc web, i, en el seu cas, a través d’aquells habilitats per a contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitats en la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar-se per l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc web.

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic en “REALITZAR COMANDA” té accés a l’espai, carret, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

D’igual forma, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús per a recaptar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

9. DEVOLUCIONS

En els casos en els quals l’Usuari adquirís serveis en o través del Lloc web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

El client podrà desistir dels serveis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats abonades, però haurà d’indemnitzar INTREPID KAYAKS en les quanties que s’indiquen a continuació:

 • Abonarà les despeses de gestió, les d’anul·lació si n’hi ha, i una penalització consistent en: 25% de l’import total de la reserva, si el desistiment es produeix amb més de 15 dies i menys de 30 dies abans de la data de començament del programa; el 50% entre els dies 5 i 15, i el 100% dins dels 4 dies anteriors a la sortida.
 • L’anul·lació el mateix dia de la realització d’activitat o la no presentació a la data i hora indicada per INTREPID KAYAKS implicarà l’obligació per part del client del pagament de l’import total de la reserva.
 • Només en cas de malaltia o força major, es tornarà la totalitat de l’import abonat a la persona afectada, prèvia presentació de l’informe corresponent.
 • Des de la confirmació de la reserva, el client assumirà de manera expressa, la totalitat de les presents Condicions Generals. En cas que una persona inscrigui una altra/es, assumeix en el/s seu/s nom/s totes i cadascuna d’aquestes Condicions Generals.
 • En cas que el client per voluntat pròpia, per no tenir prou forma física o per no estar en les condicions òptimes per al desenvolupament de l’activitat no pugui realitzar l’activitat programada, no es tornaran, en cap cas els diners corresponents a aquesta activitat.

Per a exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar la seva decisió a INTREPID KAYAKS.

Podrà fer-ho, en el seu cas, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc web o a través de: aitor@intrepidkayaks.com.

L’Usuari, independentment del mitjà que triï per a comunicar la seva decisió, ha d’expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, l’Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que INTREPID KAYAKS posa a la seva disposició com a part annexada a aquestes Condicions, no obstant això, el seu ús no és obligatori.

Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, INTREPID KAYAKS reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals triades per l’Usuari per a una modalitat d’enviament diferent a la modalitat menys costosa oferta en el Lloc web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar en 14 dies naturals a partir de la data en la qual INTREPID KAYAKS és informat de la decisió de desistir per l’Usuari.

INTREPID KAYAKS reemborsarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va emprar aquest per a realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’Usuari.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que l’Usuari pogués contractar en aquest Lloc web, perquè aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per INTREPID KAYAKS, haurà perdut el seu dret de desistiment.

10. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en sentit contrari, INTREPID KAYAKS no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

 • Qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva.
  Pèrdues empresarials
  Tota una altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per totes dues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre totes dues parts.
 • Igualment, INTREPID KAYAKS també limita la seva responsabilitat quant als següents casos:
 • INTREPID KAYAKS aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al Lloc Web, però, no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de manca de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que es utilitzeu o d’altres d’aquest caràcter.
 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un funcionament normal del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. INTREPID KAYAKS posa tots els mitjans al seu abast als efectes de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels serveis, no obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
 • En general, INTREPID KAYAKS no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan aquest sigui degut a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiva:
  • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
  • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
  • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
  • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta forma, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i INTREPID KAYAKS disposarà d’una ampliació en el termini per a complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major.

INTREPID KAYAKS posarà tots els mitjans raonables per a trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la causa de força major.

11. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l’ús d’aquest Lloc web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb INTREPID KAYAKS siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el Lloc web).
A efectes contractuals, l’Usuari consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que INTREPID KAYAKS enviï de manera electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’Usuari.

L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb INTREPID KAYAKS a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, en el seu cas, a través dels espais de contacte del Lloc web.

Igualment, tret que s’estipuli el contrari, INTREPID KAYAKS pot contactar i/o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic o en l’adreça postal facilitada.

12. RENÚNCIA

Cap renúncia de INTREPID KAYAKS a un dret o acció legal concreta o la falta de requeriment per INTREPID KAYAKS del compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà l’Usuari del compliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de INTREPID KAYAKS a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte farà efecte, tret que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l’Usuari per escrit.

13. NUL·LITAT

Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

14. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document al qual es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i INTREPID KAYAKS en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’Usuari i INTREPID KAYAKS reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

15. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a INTREPID KAYAKS en el curs d’una transacció en el Lloc web, seran tractats conformement al que s’estableix en les polítiques de protecció de dades (Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). En fer accedir, navegar i/o usar el Lloc web l’Usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

16. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés, navegació i/o ús d’aquest Lloc web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, navegació i/o ús del Lloc web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre INTREPID KAYAKS i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

17. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot fer arribar a INTREPID KAYAKS les seves queixes, reclamacions o tot un altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

A més, INTREPID KAYAKS disposa de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a INTREPID KAYAKS en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre INTREPID KAYAKS i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE Núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Pot accedir a aquest mètode a través del lloc web: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.